Verksamhetspolicy

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order.
Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter, av god kvalité, på utsatt leveransdatum.
Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra
uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och
stimulerande arbetsmiljö.

Vi skapar ständiga förbättringar genom tydliga och mätbara mål, inom såväl kvalitet som inre
och yttre miljö samt arbetsmiljö. Vi uppfyller all gällande lagstiftning men vår strävan är att ligga
steget före och ha högre ambitioner än så.

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt
att kvalitets-, miljö och arbetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i
organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som
påverkar kvalitet, miljö och arbetsmiljö på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt
måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att:

- Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder
- Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla produkter, processer och ledningssystem.
- Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.
- Vi strävar efter 0 fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.
- Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter;
- Genom en välutbildad, engagerad och flexibel personal.
- Genom att lyssna på kundernas önskemål och behov.
- Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv.
- Verksamheten skall leva upp till alla gällande regler och lagkrav som gäller vår verksamhet.
- Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö
- Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall
- Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget